Lìtera a su bambinu Gesus

11 dicembre 2020
Istimadas/us,
Paschixedda est arribbendi, e nosu – operadoras e operadoris de sportellu linguìsticu de s’Unioni de is Comunus Marmidda Arta – seus cuncordendi un’initziativa po custa arricurrèntzia, scidendi puru is tempus chi, a marolla mala, seus passendi totus.
Bollendi essi prus precisus, iaus a bolli propòniri a is pipius de is comunus de s’Unioni chi si pertocant de scriri in sardu una literedda, po esempru, a Babbu Natali inui elencai is arregalus chi iant a bolli arreciri o comenti iant a bolli passai is fèrias, opuru calincunu contu asuba sa Befana o is Tres gurreis. Si is pipius interessaus ndi iant a teni prexeri, ndi point acumpangiai sa litera cun disènnius fatus issoru.
Pipias e pipius, mandei-sì is lìteras: ca nosu ddas pubbricaus in sa pàgina! Ddis podeis tirai fotografia e si-dda mandai cun Whatsapp a su nùmeru 351 787 7875; opuru dda podeis mandai a s’indiritzu de posta eletrònica linguasarda.altamarmilla@gmail.com; opuru, ancora, si-nci-ddas podeis aporri in s’ora chi est abertu su sportellu (is oràrius funt inditaus in sa pàgina nosta): bastit chi siat aintru de su 5 de gennàrgiu. Acumpangiaus a custu post puru sa locandina de s’initziativa. Abetaus una partecipatzioni manna!
Unu saludu mannu,
is operadoras e is operadoris de su sportellu linguìsticu de s’Unioni de is Comunus Marmidda Arta